Klauzula informacyjna – monitoring

Klauzule informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego.

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych osobowych przetwarzanych z wykorzystaniem monitoringu wizyjnego jest Rekopack-Zawal sp.j. z siedzibą w ul. Gajowa 1, 62-510 Konin. (dalej: administrator)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem danych możesz się skontaktować poprzez adres e-mail rekopack@rekopack.pl, telefonicznie pod numerem (63) 249 79 96 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Administrator wprowadził szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
Przetwarzamy w ten sposób Pani/Pana dane osobowe w postaci wizerunku, cech szczególnych i numerów identyfikacyjnych (np. nr tablic rejestracyjnych i numerów bocznych pojazdów).
Podstawą prawną przetwarzania danych osób trzecich przebywających na terenie naszej firmy, jest nasz prawnie uzasadniony interes – ochrona osób i mienia w obszarze objętym monitoringiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
Podstawą prawną przetwarzania za pomocą monitoringu wizyjnego danych osobowych pracowników jest nasz prawnie uzasadniony interes – zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ochrona mienia i kontrola produkcji (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w związku z art. 222. § 1 Kodeksu Pracy.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Zapisy monitoringu mogą być udostępniane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią) oraz podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub mogą stanowić dowód w postępowaniu, termin wyżej wskazany ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

PRZYSŁUGUJĄCE PAŃSTWU PRAWA

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci następujące prawa:

  1. prawo dostępu do nagrań w uzasadnionych przypadkach;
  2. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;
  3. prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach i/lub usunięcia dotyczących jej danych osobowych;
  4. prawo do przetwarzania danych przez ograniczony czas.

Jeśli chcesz skorzystać z wyżej wymienionych praw poinformuj nas z którego prawa i w jakim zakresie chcesz skorzystać.
Więcej informacji o przysługujących Ci prawach uzyskasz kontaktując się z administratorem.
Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych może naruszać Twoje prawa, poinformuj nas o tym. Dokładamy wszelkich starań, żeby odpowiednio chronić Twoją prywatność, dlatego doceniamy wszelkie uwagi i sugestie w tym zakresie. Niezależnie od tego możesz wnieść skargę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z Urzędem jest możliwy pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Więcej informacji znajdziesz tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt

INFORMACJA O WYMOGU PODANIA DANYCH

Podanie przez Ciebie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne, ale w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy cywilnoprawnej może być konieczne do przeprowadzenia rekrutacji.